Martinrantaseuran yhdistyssäännöt

MARTINRANTASEURA ry.

SÄÄNNÖT

 • 1

Yhdistyksen nimi on Martinrantaseura ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja sen toimialueena on Martin kaupunginosan, Korppolaismäen, Majakkarannan, Pihlajaniemen, Puistomäen, Vähäheikkilän ja Mäntymäen alue rajoinaan Neitsytpolku, Aurajoki, Pitkäsalmi, Uittamontie, Vähäheikkiläntie sekä Luolavuorentie. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 • 2

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • pyrkiä valvomaan toimialueensa asukkaiden etuja, kehittämään heidän viihtyvyyttään sekä parantamaan elinympäristöä.
 • pyrkiä säilyttämään toimialueensa asutuksen erikoisluonne ja vaalimaan sen kauneusarvoja sekä kulttuuriperinnettä sekä edistämään toimialueensa historian ja nykypäivän tallentamista.
 • pyrkiä syventämään toiminta-alueensa asukkaiden kiintymystä kotipaikkaansa ja olla yhdyssiteenä heidän välillään
 • 3

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

Keräysten tuloksi

Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä muuta irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi järjestää arpajaisia ja rahan keräyksiä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä toimintansa tukemiseksi.

Yhdistys voi jakaa apurahoja tai muulla tavalla taloudellisesti tukea toimialueensa kehitystä ja tutkimusta.

 • 4

Varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen yhdistyksen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä. Yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa, voivat liittyä yhdistyksen kannatusjäseniksi.

Yhdistyksen kunniajäseniksi voidaan kutsua henkilöitä, jotka erityisen ansiokkaasti ovat edistäneet yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusperiä.

Hallitus pitää jäsenistä luetteloa, johon merkitään nimi, ammatti, osoite ja muut

tarpeelliset tiedot.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan tai toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä.  Jäsen, joka yhtenä vuonna laiminlyö erääntyneen jäsen- maksun, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä sitä seuraavan vuoden alusta.

Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen suorittavat yhdistykselle vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille, kuin myös kannatusjäseninä oleville yksityisille ja yhteisöille.

Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

 • 5

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä yhdeksän (9) kolmeksi kalenterivuodeksi valittua muuta jäsentä. Muista jäsenistä on vuosittain kolmasosa (1/3) erovuorossa, ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Hallituksen jäseneksi voidaan valita sama henkilö enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan yhdistyksen varapuheenjohtajaksi ja sihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään neljän hallituksen jäsenen sitä vaatiessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään viisi jäsentä on paikalla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan avukseen työvaliokunnan ja muita toimikuntia.

Hallitus voi nimetä tarvittavia jaostoja ja työryhmiä, jotka toimivat itsenäisesti hallituksen valvonnassa.

 • 6

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä hallituksen määräämä toimihenkilö, kaksi aina yhdessä.

 • 7

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Hallituksen allekirjoittamat tilit sekä muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on helmikuun 15. päivään mennessä annettava yhdistyksen tilintarkastajille.

Tilintarkastajien tulee helmikuun loppuun mennessä, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta, antaa hallitukselle kirjallinen, kevätkokoukselle osoitettu kertomus yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastamisesta.

 • 8

Yhdistyksen päättävänä elimenä on yhdistyksen kokous.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous tulee kutsua koolle myös, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii hallitukselta tietyn asian käsittelyä varten.

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus ja yksi ääni varsinaisella jäsenellä ja kunnia-jäsenellä. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja muut tarvittavat toimihenkilöt
 3. Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, tilit ja tilintarkastajien lausunto
 4. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuu-velvollisille
 5. Käsitellään muut kokoukselle tehdyt esitykset, jotka tulee jättää kirjallisina yhdistyksen hallitukselle kuukautta ennen kokouspäivää.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja muut tarvittavat toimihenkilöt
 3. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 4. Määrätään jäsenmaksujen suuruus
 5. Määrätään puheenjohtajan, hallituksen muiden jäsenten sekä toimihenkilöiden palkkiot
 6. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
 7. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle
 8. Valitaan seuraavan toimintakauden tilejä tarkastamaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
 9. Päätetään yhdistyksen koollekutsumistavasta sääntöjen § 9:n rajoissa ja mahdollisesta kokouskutsusanomalehdestä
 10. Käsitellään muut kokoukselle tehdyt esitykset, jotka tulee jättää kirjallisina

yhdistyksen hallitukselle kuukautta ennen kokousta.

 • 9

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä syyskokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle.

 • 10

Nämä säännöt voidaan muuttaa tai yhdistys purkaa, jos niin päätetään ¾ äänten enemmistöllä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa.

Jos yhdistys purkautuu, sen varat on luovutettava yhdistyksen tarkoitusperiä ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle.

Turku 22.4.2004